Územnoplánovacia dokumentácia

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Územné plánovanie vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.

Obstarávateľom územnoplánovacích dokumentácií obcí a zón sú obce, ktoré ich obstaranie zabezpečujú prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.

Podľa § 11 stavebného zákona sú obce s viac ako 2 000 obyvateľmi povinné mať územný plán obce. Ostatné obce sú povinné mať územný plán obce, ak treba riešiť koncepciu ich územného rozvoja, uskutočňovať rozsiahlu novú výstavbu a prestavbu v obci alebo umiestniť verejnoprospešné stavby, alebo ak to vyplýva zo záväznej časti územného plánu regiónu, najmä na splnenie medzinárodných záväzkov alebo na umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia územia celoštátneho významu. Za rozsiahlu novú výstavbu a prestavbu v obci sa považuje taká výstavba a prestavba, ktorou sa dosiahne:

 • rozšírenie zastavaného územia obce najmenej o 15%,
 • zvýšenie počtu obyvateľov obce nad 2000,
 • rozšírenie obytného územia alebo zmiešaného územia v obci o viac ako 2 ha,
 • rozšírenie výrobného územia v obci o viac ako 3 ha alebo ak tým výrazne stúpnu nároky na dopravnú a technickú vybavenosť obce, alebo
 • zvýšenie návštevnosti rekreačného územia v obci najmenej o 10% alebo zväčšenie rekreačného územia o viac ako 2 ha.

Obstarávanie územnoplánovacích dokumentácií pozostáva z viacerých etáp:

 • prípravné práce,
 • zabezpečenie spracovania prieskumov a rozborov,
 • zabezpečenie spracovania zadania a jeho prerokovanie,
 • zabezpečenie spracovania konceptu riešenia územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len „koncept“), dohľad nad jeho spracovaním a jeho prerokovanie,
 • zabezpečenie spracovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie, dohľad nad jeho spracovaním a jeho prerokovanie,
 • prípravu podkladov na schválenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie,
 • zabezpečenie vyhlásenia záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie, uloženie územnoplánovacej dokumentácie a vyhotovenie registračného listu a jeho doručenie ministerstvu.

Obstarávanie zmien a doplnkov platnej územnoplánovacej dokumentácie zahŕňa:

 • zabezpečenie spracovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie, dohľad nad jeho spracovaním a jeho prerokovanie,
 • prípravu podkladov na schválenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie,
 • zabezpečenie vyhlásenia záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie, uloženie územnoplánovacej dokumentácie a vyhotovenie registračného listu a jeho doručenie ministerstvu.

Potrebujete viac informácií?

Ing. arch. Miroslava Valková

valkova@triplan.sk

0903 691 690