Naše služby

Naša spoločnosť sa prioritne venuje projektovej činnosti a s ňou spojeným poradenstvom. Základné zameranie spoločnosti je na územné plánovanie a projektovanie pozemných stavieb.

Územnoplánovacia dokumentácia – ÚPD

Proces územného plánovania a realizácie stavieb sa riadi stavebným zákonom – zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Územnoplánovacia dokumentácia je nástrojom, ktorým sa jasne stanovujú pravidlá využívania územia v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja. Je tiež záväzným podkladom pre vypracovanie dokumentácií stavieb, či už pre ich umiestnenie, alebo následne i povolenie.

Územnoplánovacie podklady – ÚPP

Za účelom overenia funkčného a priestorového využitia územia, resp. umiestnenia inžinierskych sietí sa v praxi využívajú i územnoplánovacie podklady, z nich najčastejšie urbanistická štúdia. I táto má v stavebnom zákone jasne stanovené postupy obstarania. Vyžaduje si vypracovanie Zadania, ktorým sa určí jej obsah, rozsah, účel a podobne.

Dokumentácia stavieb

Dokumentáciu stavieb v zásade rozdeľujeme z hľadiska jej podrobnosti na dokumentáciu pre územné konanie, pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavieb. Niektoré z týchto typov dokumentácií je možné podľa účelu a veľkosti stavby zlúčiť do jedného stupňa.

Stavby v zásade z hľadiska ich veľkosti rozdeľujeme na drobné, jednoduché a ostatné. Z hľadiska ich funkcie pozemné a inžinierske, pozemné ďalej na bytové a nebytové.

Poradenstvo vo výstavbe

Súčasťou našej ponuky je i vypracovanie rôznych podaní, odvolaní, žiadostí o poskytnutie informácií a podobne. Nie je pre nás problémom zorientovať sa v procesoch, úradných spisoch, vypracovať Vám návrh postupu, ako riešiť Váš problém, vypracovať odvolanie, alebo i podklad k žalobe pre Vášho právnika. Neriešime klasický inžiniering, avšak spolupracujeme s kolegami, ktorí sa tejto činnosti venujú na profesionálnej úrovni.

Potrebujete viac informácií?

Ing. arch. Miroslava Valková

valkova@triplan.sk

0903 691 690