Spoločnosť TRIPLAN, s.r.o. vznikla v roku 2015 zlúčením činností dvoch fyzických osôb venujúcich sa územnému plánovaniu a projektovaniu stavieb.

V tejto oblasti pôsobíme teda celkovo od roku 2001, t.j. už 20 rokov. Okruh našich spolupracujúcich odborníkov je široký a zahŕňa autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov – špecialistov v jednotlivých zložkách projektovania.

Spoločnosť TRIPLAN, s.r.o. zastupujú:

Ing. arch. Miroslava Valková – odborne spôsobilá osoba na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích dokumentácií, registračné číslo 300

Ing. arch. Peter Valko – autorizovaný architekt, Registrácia č. 0569 AA

Prioritne sa naša spoločnosť venuje:

  • obstarávaniu územnoplánovacích dokumentácií a ich zmien a doplnkov
  • obstarávaniu územnoplánovacích podkladov
  • vypracovaniu dokumentácie bytových, občianskych i priemyselných stavieb
  • poradenstvu v oblasti územného plánovania, územného rozhodovania a stavebného poriadku

Potrebujete viac informácií?

Ing. arch. Miroslava Valková

valkova@triplan.sk

0903 691 690